Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας τα άρθρα σας και ότιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε ή να καταγγείλετε στο email: bluewhitepassion@gmail.com

Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουλίου

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της από 25-6-2014 απόφασης του, καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ: 52543/006/Β/02/0028 , ΑΡ. ΓΕΜΗ: 126312299000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ.,στο ξενοδοχείο «VALISHOTELS» που βρίσκεται στην περιοχή Σταθμός Αγριάς, Παραλία Αγριάς, στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας
  2. Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις 2011-2012, 2012-2013, 2013- 2014.
  3. Εκλογή νέων μελών ΔΣ.
  4. Διάφορα θέματα διοικητικής μέριμνας –τήρησης αρχείων.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο που κατέχει, κατά νόμο, μετοχές της Εταιρείας και κάθε πρόσωπο του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, θα πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9ηΑυγούστου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 12: 00 .μ.μ., στον αυτό τόπο, σε περίπτωση δε εκ νέου μη επιτεύξεως απαρτίας, η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη, στον αυτό τόπο και ώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου