Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας τα άρθρα σας και ότιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε ή να καταγγείλετε στο email: bluewhitepassion@gmail.com

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ

Στις 28 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι πρόκεται να πραγματοποιηθεί η συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Νίκη Βόλου στο ξενοδοχείο "Ξενία Βόλου".
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ έχει ως εξής:

Πρόσκληση των μετόχων της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική συνέλευση την 28η Ιουλίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.μ.μ., στο ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ – DOMOTEL XENIA VOLOS» που βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα, αρ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ Γ.Σ. "Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ" ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των χρήσεων 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
3) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2011 – 2012.
4) Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
6)Υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2190/1920 - Λήψη μέτρων κατ' άρθρο 47 ν. 2190/20 – Μείωση και Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
7) Διενέργεια λογιστικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των πεπραγμένων των διοικήσεων της Εταιρείας από συστάσεώς της έως και σήμερα. Παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση για άσκηση εταιρικής αγωγής.
8)Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωσή του προς τις τροποποιήσεις του ν.2190/1920 και λοιπών σχετικών νόμων.
9) Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο που κατέχει, κατά νόμο, μετοχές της Εταιρείας και κάθε πρόσωπο του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, θα πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.μ.μ., στον αυτό τόπο, σε περίπτωση δε εκ νέου μη επιτεύξεως απαρτίας, η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Αυγούστου 2012, στον αυτό τόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου